GERÇEK (TRUE) ORTOFOTO ve COĞRAFİ VERİ ÜRETİMİ İŞİ HİZMETİ ALIM İHALESİ DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ( DASK )

Gerçek (True) ortofoto ve coğrafi veri üretimi hizmet alımı işi açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


1-İşverenin

a) Adresi : Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

No:20, 34662, Üsküdar / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası: +90 216 400 1303 - +90 216 474 23 64

c) Elektronik Posta Adresi: AlphanBahar@dask.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://www.dask.gov.tr/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET - GERÇEK (TRUE) ORTOFOTO ve COĞRAFİ VERİ ÜRETİMİ İŞİ

Ayrıntılı bilgiye www.dask.gov.tr ‘de yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Tüm Türkiye coğrafyası.

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 500 gündür.


3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

No:20, 34662, Üsküdar / İstanbul

a) Tarihi ve saati: 28.05.2014 – 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilecektir. 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Personel Taahhütnamesi.

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ekipman ve Malzeme Taahhütnamesi.

4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Uçak Temin Taahhütnamesi.

4.1.9. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Motorlu Araç Taahhütnamesi.

4.1.10. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Alt Yüklenici Çalıştırma Taahhütnamesi.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

(Bu maddede istenilen kriterler istekli ve isteklinin altyüklenicilerinin sunacağı toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.) ;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların
birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %50'sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri ve benzer iş tanımları:
İhale tarihinden önce ( teklif dosyası verme tarihi ) son beş yıl içinde yurtiçi ve yurtdışında tüm kamu veya özel sektörde, true ortofoto veya ortofoto veya fotogrametrik harita veya halihazır harita ve fotogrametrik harita konularında en az 5000 paftalık iş bitirmeler benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler, 5000 paftalık iş bitirme belgelerini kendi belgeleri ve altyüklenicilerinin belgeleri ile birlikte toplam olarak teklif eklerinde sunabilirler.

4.4. Yukarıdaki 4.2 ve 4.3 numaralı maddeler altında sayılan bilgi ve belgeler ihale tarihinden en geç iki gün önce, orijinalleri ihale tarihinde tekrar ibraz edilmek üzere, İşveren’e ibraz edilecektir. İki gün önce gönderilecek belgelerin e-posta ile gönderilmesinin tercih edilmesi halinde, dosyalarının yüklü olması ve benzeri sebeplerle belgelerin İşverene ulaşmaması ve/veya eksik ulaşması gönderenin sorumluluğundadır.

5. Hizmet satın alımında teknik yeterlilik ve İşveren’in ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olarak dikkate alınır ve bu özellikleri taşıyan en uygun teklif tercih edilir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ancak yabancı isteklilerin teklif verebilmeleri için yerli bir ortakla ortak girişim yapması zorunludur. Yabancı isteklilerin tek başlarına yapacakları başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Bu iş ile ilgili tüm ihale dokümanları www.dask.gov.tr adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman bedeli 2000 TL olup, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun Halk Bankası A.Ş. Nişantaşı Şubesi (805) TR98 0001 2009 8050 0005 0000 03 IBAN Nolu hesabına yatırılacak ve dokümanlar Doğal Afet Sigortaları Kurumunun Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:20, 34662, Üsküdar/İstanbul adresinden makbuz karşılığı alınacaktır. İhale doküman bedelinin ihale tarihinden en geç iki gün önce İşverenin hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.

8. Teklifler, istenen belgelerle birlikte teklif sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olarak tekliflerin değerlendirileceği komisyon toplantısında Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:20, 34662, Üsküdar / İstanbul adresine elden teslim edilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler geçersiz sayılacaktır.  

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir. ******************************************************************

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU

İdari Şartname’nin 7.7.6 maddesi (7 mayıs 2014 itibarıyla) aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
7.7.6 - İşbu Şartname’nin 7.4, 7.5, ve 7.6 numaralı maddeleri altında sayılan bilgi ve belgeler ihale tarihinden en geç iki gün önce, orijinalleri ihale tarihinde tekrar ibraz edilmek üzere, İşveren’e ibraz edilecektir.

******************************************************************

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU 2 – 12.05.2014

İdari Şartname’nin 7.4.3. ve 7.6. maddeleri (12 Mayıs 2014 itibariyle) aşağıdaki şekilde revize edilmiş ve 7.5.2 maddesi eklenmiştir.

7.4.3. İstekli ve isteklinin altyüklenicileri (Bu maddede istenilen kriterler istekli ve altyüklenicilerinin sunacağı toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. Ancak istekli bu kriterlerin toplam tutarının en az % 10 unu kendisi sağlamak zorundadır.) tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İstekli ve altyüklenicilerinin toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
İhale tarihinden önce ( teklif verme tarihi ) son beş yıl içinde yurtiçi ve yurtdışında tüm kamu veya özel sektörde, true ortofoto veya ortofoto veya fotogrametrik harita veya halihazır harita ve fotogrametrik harita konularında en az 5000 paftalık iş bitirmeler, benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler, 5000 paftalık iş bitirme belgelerini kendi belgeleri ve altyüklenicilerinin belgeleri ile birlikte toplam olarak teklif eklerinde sunabilirler. Ancak istekliler bu toplamın en az % 10 unu kendileri, geri kalan kısmını altyüklenicilerden karşılayabilirler.

7.5.2 Metodoloji:
İstekliler tekliflerine; işin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak bu işi hangi yazılım, personel, donanım, iş planı ve metodoloji ile yapacaklarını anlattıkları teknik bir raporu eklemek zorundadırlar. Bu raporu eklemeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

******************************************************************

İHALE TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU – 13.05.2014

İhale tarih ve saati: 27.05.2014 – 10:30
olarak değiştirilmiştir.

******************************************************************

İHALE TARİHİ ve ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU – 21.05.2014

İhale tarih ve saati: 28.05.2014 – 10:30
olarak değiştirilmiş ve İdari Şartname’nin “4.1” ve” 7.7.6” maddeleri 21.05.2014 itibarıyla aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:


Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedelinin ihale tarihinden en geç iki gün önce İşveren’in banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 20, 34662, Üsküdar / İstanbul ve www.dask.gov.tr
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Altunizade Mahallesi, Ord Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 20, 34662, Üsküdar / İstanbul
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 2.000 TL (İkibinTürkLirası)

Madde 7.7.6 - İşbu Şartname’nin 7.4, 7.5, ve 7.6 numaralı maddeleri altında sayılan bilgi ve belgeler ihale tarihinden en geç iki gün önce, orijinalleri ihale tarihinde tekrar ibraz edilmek üzere, İşveren’e ibraz edilecektir. İki gün önce gönderilecek belgelerin e-posta ile gönderilmesinin tercih edilmesi halinde, dosyalarının yüklü olması ve benzeri sebeplerle belgelerin İşverene ulaşmaması ve/veya eksik ulaşması gönderenin sorumluluğundadır.


******************************************************************


İhalede Proje alanı kullanılarak hesaplama yapılarak teklif verilmek istenmesi halinde
ekli “DASK_PROJE_ALANI.RAR” belgesindeki alanlar kullanılabilecektir.

Belgedeki ilgili alanlara: "http://atlastest.csb.gov.tr/atlas2/" linki ile ve/ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde ATLAS (www.atlas.gov.tr) üzerinden “Kullanıcı Girişleri” bölümünden aşağıdaki bilgiler ile giriş yapabilirsiniz :
Kullanıcı adı: ortofoto
Şifre: Ortofoto2014

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması